Program

Polskie Sympozjum Herpetologiczne 2018 – PROGRAM

 SOBOTA 8 grudnia

  • od 8:00 do końca 1. dnia Sympozjum – REJESTRACJA

 

  • 9:00-9:15 uroczyste otwarcie

 

  • 9:15-10:00 wykład plenarny „Kumkając z kumakami” (prof. dr hab. Jacek Szymura) 

 

 • 10:00-11:00 sesja I (chair: dr inż. Krzysztof Klimaszewski)
1) Wpływ czynników środowiskowych zmieniających szlaki metaboliczne (EDCs) 17α-ethinyl estradiolu, bisfenolu A i 17β-trenbolonu na rozwój gonad u Xenopus laevis, Bufotes viridis i Hyla arborea
Rozenblut-Koscisty B, Ogielska M, Tamschick S, Hahn J, Kleemann D, Kossakowski R, Lehmann, A, Lymberakis P, Hoffmann F, Lutz I, Schneider RJ, Kekenj D, Gajewski F, Krüger A, Kloas W, Stöck M
2) Wpływ siedliska na zachowanie nocne jaszczurek z rodzaju Calotes
Bors M
3) Rozmieszczenie i rozprzestrzenianie się Batrachochytrium salamandrivorans w Europie
Kolenda K, Najbar A, Najbar B

 

  • 11:00-11:20 przerwa kawowa

 

 • 11:20-12:20 sesja II (chair: mgr Grzegorz Baś)
4) Zmiany w liczebności i biomasie płazów w grądach Puszczy Niepołomickiej na przestrzeni pięćdziesięciu lat
Pabijan M, Bąk S, Bonk M, Oleś W, Antoł W, Zając B, Bury S, Sadza I
5) Współczesne rozmieszczenie i skład gatunkowy płazów w Tatrzańskim Parku Narodowym
Sadza I, Oleś W, Zając B, Bury S, Antoł W, Bąk S, Żuwała K, Pabijan M
6) Różnorodność płazów w polskich miastach
Kaczmarski M, Benedetti Y, Morelli F

 

  • 12:20-12:40 przerwa kawowa

 

 • 12:40-13:40 sesja III (chair: dr Krzysztof Dudek)
7) Ochrona płazów w trakcie realizacji inwestycji liniowych – przykład budowanej autostrady A1 Pyrzowice – Tuszyn
Baś G, Samul K, Tokarz W
8) Ochrona płazów na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Poławski Ł, Ostrowski P, Niewczas T
9) 10 lat czynnej ochrony płazów w Dolinie Bogdanki w Poznaniu – dlaczego trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski
Kaczmarski M, Flesch A, Kazimirski P, Gołębniak G, Knioła T

 

 • 13:40-15:10 przerwa obiadowa + sesja posterowa I

postery:
(i) Analiza wpływu wybranych czynników środowiskowych na rozwój kijanki rzekotki białoustej (Polypedates megacephalus, Hallowell 1861)
Pacoń J
(ii) Międzygatunkowa zmienność morfologiczna traszek z rodzaju Lissotriton
Niedzicka M, Głowacki B, Babik W
(iii) Międzygatunkowy transfer mitochondrialnego DNA w populacjach żab zielonych z Polski południowej
Jośko P, Palomar G, Kolenda K, Pabijan M
(iv) Morfologia gonocytów podczas interfazy i mitozy w larwalnych gonadach diploidalnych i triploidalnych mieszańców Pelophylax esculentus
Dudek P, Dudzik A, Chmielewska M, Rozenblut-Kościsty B, Ogielska M
(v) Możliwość wykorzystania krwi pobranej od martwych osobników ropuchy szarej Bufo bufo w badaniach cytologicznych
Puchtel A, Kolenda K, Chmielewska M
(vi) Nowe dane na temat występowania padalca zwyczajnego (Anguis fragilis) i kolchidzkiego (Anguis colchica incerta) w Polsce na podstawie analizy sekwencji mitochondrialnego DNA
Zając J, Pabijan M
(vii) Nowe stanowisko traszki górskiej Ichthyosaura alpestris w okolicach Gdańska
Jakóbik J, Janowski P, Błażuk J, Narczyński T, Pabijan
(viii) Rozmieszczenie i status gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na Górnym Śląsku
Profus P, Spałek K, Kościelny H, Połczyńska–Konior G, Król W
(ix) Przegląd dotychczasowych doniesień o helmintofaunie polskich gadów
Kuśmierek N, Pyrka E, Popiołek M
(x) Ruch drogowy a śmiertelność płazów na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym
Brzeziński D, Choroszewska J, Giedwidz K, Mikłosz S, Olender D
(xi) Śmiertelność płazów na drogach obwodu Lwowskiego (Ukraina)
Reshetylo O, Osiyeva AA, Stakh V, Dykyy I, Andriyishyn B, Panchuk M, Tsaryk I
(xii) Stare okazy z wrocławskiego muzeum zmieniają taksonomię południowoamerykańskich jaszczurek
Borczyk B, Skawiński T
(xiii) Wpływ warunków siedliskowych na zróżnicowanie liczebności i biomasy płazów w grądach Puszczy Niepołomickiej
Bąk S, Bonk M, Oleś W, Antoł W, Zając B, Bury S, Sadza I, Pabijan M
(xiv) Występowanie płazów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
Janowski P, Jakóbik J, Pabijan M
(xv) Slavoia darevski a biogeografia amfisben
Sieredziński E
(xvi) Występowanie endopasożytów u wybranych przedstawicieli Testudo spp. utrzymywanych w niewoli
Wojnarowski K, Konkol D

 • 15:10-16:30 sesja IV (chair: mgr inż. Mikołaj Kaczmarski)
10) Metodyka zwiększania wykrywalności gniewosza plamistego Coronella austriaca
Szulc B, Szymankiewicz P
11) Fizjografia stanowisk gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
Kolanek A, Torzewski K
12) Czy zaburzona struktura płci jest kolejnym etapem ekstynkcji populacji węża Eskulapa na granicy zasięgu występowania?
Kurek K, Bury S, Ćmiel A, Zając B, Najberek K, Babiasz R, Baś G, Najbar B
13) Zróżnicowanie padalcowatych (Anguidae, Gray 1825) na terenie Polski – wstępne wyniki badań
Skórzewski G

 

  • 17:00-20:00 WARSZTATY „Teledetekcja w badaniach siedlisk” prowadzący: dr Jacek Ślopek, dr Paweł Netzel
   warsztaty odbywać się będą w Pracowni Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr (sala 325, III piętro Gmachu Głównego UWr, pl. Uniwersytecki 1)

 

 • od 19:00 – IMPREZA KONFERENCYJNA w pubie Salonik (ul. Braniborska 2, wejście od podwórza)

 

NIEDZIELA 9 grudnia

 • 10:30-11:50 sesja V (chair: mgr Tomasz Skawiński)
14) Kopalne pióra i globstery
Sieredziński E
15) Behawior gadów i płazów utrzymywanych w niewoli jako wskaźnik ich dobrostanu
Konkol D, Cholwińska P, Wojnarowski K
16) Dymorfizm płciowy w wielkości i kształcie czaszki u specjalisty pokarmowego Aipysurus eydouxii (Elapidae: Hydrophiinae)
Borczyk B, Paśko Ł, Kusznierz J, Bury S
17) Geocaching – nowe narzędzie dydaktyczne?
Szala K, Kaczmarski M

 

  • 11:50-13:00 przerwa kawowa połączona z sesją posterową II

 

 • 13:00 – 14:00 sesja VI (chair: dr Bartosz Borczyk)
18) Pierwszy potwierdzony genetycznie przypadek sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) u gadów w Europie
Kondzior E, Tokarska M, Kowalczyk R, Ruczyńska I, Sobociński W, Kołodziej-Sobocińska M
19) Różnicowanie elipsoidu komórek światłoczułych siatkówki gadów łuskonośnych
Kwiecińska D, Kaczmarek P, Rupik W
20) Skład genomowy komórek męskiej linii płciowej u diploidalnych i triploidalnych mieszańców żaby wodnej Pelophylax esculentus na podstawie badań techniką genomowej hybrydyzacji in situ (GISH)
Kaźmierczak M, Chmielewska M, Rozenblut-Kościsty B, Kolenda K, Ogielska M

 

  • 14:00 – 14:30 przerwa kawowa, narady Komitetu Naukowego, liczenie głosów w konkursie na poster

 

 • 14:30 – zakończenie konferencji

Ze względu na dużą liczbę posterów, sesje posterowe są dwie, zachęcamy jednak do oglądania plakatów także podczas przerw kawowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.