Opłaty

Opłata konferencyjna:
200 zł (100 zł – studenci/doktoranci) – czynny udział
100 zł (50 zł – studenci/doktoranci) – bierny udział
DANE DO WPŁATY:
Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
Ul. Opolska 41/1
52-010 Wrocław
Nr konta:
78 2030 0045 1110 0000 0345 7430
BNP Paribas Bank Polska SA
Tytułem: 
Imię Nazwisko - opłata konferencyjna IV PSH
PROSIMY PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW WPŁAT (22.10.2022 – uczestnicy czynni, 9.11.2022 – uczestnicy bierni) – jest to konieczne dla zachowania płynności organizacji
Rezygnacja z udziału w Sympozjum po 14.11.2022 r. oraz nieobecność na Sympozjum nie uprawniają do otrzymania zwrotu opłaty konferencyjnej.
Koszty dojazdu i noclegi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.