PROGRAM

SOBOTA 26.11.2022 r.

8:30-10:00 rejestracja

10:00-10:10 oficjalne rozpoczęcie Sympozjum

10:10-10:50  wykład inauguracyjny:

„Wybór siedlisk reprodukcyjnych przez płazy: pułapki ekologiczne, konsekwencje dla ekosystemów i ochrony gatunkowej”

dr hab. Janusz Kloskowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10:50-11:30 SESJA 1:

 1. Występowanie żaby zwinki (Rana dalmatina) w Magurskim Parku Narodowym i okolicach
  Zając B., Purwin Z., Solecki A., Różański J., Wałach K., Bieniara M., Basista K., Szymura J.M.

 1. Słabe zasiedlenie potencjalnych zbiorników rozrodczych płazów w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego
  Purwin Z., Wałach K., Mołoniewicz L., Solecki A., Zając B.

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:00 SESJA 2:

 1. Zaskroniec rybołów (Natrix tessellata) w Polsce – dotychczasowy stan wiedzy i przyszłe kierunki badań
  Zając B., Purwin Z., Bury S., Matusiak R., Solecki A., Mołoniewicz L., Duraj M., Tomaszewski K., Wałach K., Wąchała P., Pabijan M., Jablonski D.

 1. Modelowanie potencjalnego zasięgu jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) w Polsce
  Zając B., Mołoniewicz L., Elbing K., Jablonski D.
 1. Ocena jakości potencjalnych siedlisk jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) w Polsce
  Purwin Z., Wałach K., Nowak Z., Banach S., Mołoniewicz L., Wąchała P., Zając B.

13:00-15:00 przerwa obiadowa (mapa miejsc obiadowych znajduje się na stronie Sympozjum)

15:00-16:00 SESJA 3: 

 1. Determinacja płci u płazów – dlaczego to takie skomplikowane?
  Frątczak M., Kaczmarski M., Tryjanowski P., Szkudelska K.
 1. Zmiany w systemach genetycznych żab zielonych (Pelophylax esculentus complex) na przestrzeni 50 lat
  Kolenda K., Kaczmarski M., Ogielska M.
 1. Badania historycznych prób tkanek płazów na obecność Batrachochytrium dendrobatidis w Polsce
  Jakóbik J., Fernández Meléndez E., Purwin Z., Jośko P., Podkowa D., Kolenda K., Rozenblut-Kościsty B., Ogielska M., Pabijan M.

16:00-17:30 SESJA POSTEROWA + przerwa kawowa

 1. Dymorfizm płciowy w morfologii zewnętrznej i wewnętrznej węża Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) (Colubridae) z Indonezji.
  Walenta E., Skórzewski G., Kotusz J.
 2. Kolonizacja i monitoring płazów w zbiornikach rozrodczych za Kampusem 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2019–2022
  Wałach K., Purwin Z., Bieniara M., Stawiarski C., Pabijan M.
 3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) a ochrona herpetofauny w Krakowie
  Wąs J., Solecki A.
 4. Oszacowanie liczebności dwóch populacji rozrodczych ropuchy zielonej Bufotes viridis w Poznaniu z wykorzystaniem fotoidentyfikacji – wyniki wstępne
  Gruszka D., Kaczmarek J.M., Szala K., Kaczmarski M.
 5. Pustynny krokodyl z Mauretanii – jaki gatunek?
  Sieredziski E.
 6. Serpentowirusy (Nidovirales)- nowe zagrożenie w hodowlach węży i innych gadów
  Skowron I., Warguła J., Wieczorek B., Nowacka B., Bargłowicz A.
 7. Sztuczne kryjówki jako miejsca międzygatunkowych interakcji – wstępne wyniki badań
  Kolanek A., Szulc B., Bury S.
 8. Wpływ zmienności środowiska na zmianę ubarwienia płazów i gadów w Europie
  Warguła J., Baran A., Nawacka B., Nowacińska J., Bargłowicz A., Skowron I., Sikora B.
 9. Zanieczyszczenie mikroplastikiem kijanek żaby trawnej (Rana temporaria) w rejonie Zielonej Góry
  Szkudlarek M., Najbar B.
 10. Zastosowanie kryteriów oceny kondycji (condition scoring) węży w badaniach terenowych – badania pilotażowe
  Bieniara M., Bury S.
 11. Zdarzenia geotektoniczne w Afryce a ewolucja rodzaju Crocodylus
  Sieredziński E.

16:15-19:15 WARSZTATY KOMPUTEROWE (obowiązują wcześniejsze zapisy)

od 20:00 – IMPREZA KONFERENCYJNA – PUB Salonik Smaku, ul.  Braniborska 2/10

***

NIEDZIELA 27.11.2022 r.

9:30-10:30 SESJA 4:

 1. Tajemnica Tęczowego Węża: Wonambi naracoortensis i położenie systematyczne Madtsoiidae
  Sieredziński E.
 1. Efekt Łazarza i Allocaudata – czy możliwe jest znalezienie współczesnych przedstawicieli i o potencjalnych implikacjach takiego odkrycia?
  Sieredziński E.
 1. Wieloletnie obserwacje Varanus bangonorum (Welton, Travers, Siler & Brown, 2014) (Squamata: Varanidae) w prowincji Occidental Mindoro, Filipiny
  Zdunek P., Webb M.S.

10:30 – 11:00 przerwa kawowa

11:00-12:00 SESJA 5:

 1. Zmiany intensywności migracji płazów w ciągu 10 lat czynnej ochrony w Łęgnowie w Bydgoszczy
  Szulc B.
 1. Translokacja populacji ropuchy zielonej Bufotes viridis w Poznaniu
  Kaczmarski M., Kaczmarek J., Tryjanowski P.
 1. Projekt SzuwarWarszawski w kontekście ochrony miejskich płazów
  Poławski Ł.

12:00-12:15  przerwa kawowa KRÓTKA

/w trakcie panelu dyskusyjnego sala z poczęstunkiem będzie cały czas dostępna dla uczestników/

12:30-15:30 PANEL DYSKUSYJNY „OCHRONA PŁAZÓW I GADÓW”
prowadzący: dr Lech Krzysztofiak, dr Anna Krzysztofiak

Panel złożony będzie z trzech części o podobnej strukturze: krótka prezentacja (studium przypadku), a następnie swobodna dyskusja z uczestnikami.

Pytania wiodące, na które odpowiedzi poszukamy wspólnie w trakcie panelu:

 1. Jak skutecznie chronić płazy i gady?
 2. Na czym powinien polegać monitoring płazów i gadów?
 3. Czy obecne przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt, w tym płazów i gadów, są jasne i wystarczające?

Zachęcamy wszystkich uczestników do zgłaszania swoich pomysłów do dyskusji. Podczas Sympozjum kluczowe wnioski, rozwiązania i problemy zostaną spisane i włączone do istniejących prac nad apelem do władz samorządowych, a także kontynuowane w nowo powstającej platformie współpracy polskiego środowiska herpetologicznego.

15:20-15:30 – oficjalne zakończenie Sympozjum, zaproszenie Uczestników do dalszych prac

Od 16:30 Nieoficjalna część dla chętnych (samodzielny dojazd):

Krótkie (ok.30-45 min) spotkanie terenowe dotyczące przebudowy ulicy Chopina na potrzeby ochrony populacji płazów na wrocławskim Zalesiu (spotkanie konsultacyjne przedstawicieli TH NATRIX oraz ACO sp. z o. o.).
Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z artykułem: https://www.kp.org.pl/images/pp/artyku%C5%82y_od_2019/4_2020_XXXI_4/Aleksandra%20Kolanek.pdf

Spotykamy się o 16:30 na parkingu obok ul. Fryderyka Chopina 32, 51-609 Wrocław, Polska